Serveis

Assessorament integral i especialitzat.

Servicios

Carbó finques

Ens ocupem de gestionar tots els aspectes que afecten el dia a dia de la comunitat amb la màxima diligència i professionalitat, tant pel que fa als aspectes administratius com en les tasques de manteniment i millora. Alhora, el coneixement del mercat immobiliari adquirit durant aquests 40 anys d’experiència ens converteix en el soci ideal per gestionar la compra-venda, el lloguer i el traspàs dels seus immobles cercant les solucions més òptimes a les seves necessitats.

Constitució de Comunitats de Propietaris

Administració Comunitats de Propietaris

Administració i gestió d’immobles

Comercialització d’immobles

Confecció de contractes de lloguer i de compra-venda

Assessorament immobiliari en general

Home Staging

Col·legiats al Col·legi d’Administradors de Finques de Girona i Agents de la Propietat Immobiliària des del 1980.

Carbó assegurances

Com a Corredors d’Assegurances titulats li oferim un ampli ventall de les millors assegurances del mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat, protecció, tranquil·litat i integritat de la seva persona i família, vetllant alhora pels seus bens, empreses i activitats professionals.

Assistència en viatge

Assistència familiar i decessos

Vehicles i transports

Negocis

Comunitats

Llar

Malalties i subsidis

Responsabilitat Civil

Salut

Accidents

Vida

Estalvi i Inversió

Rendes

Plans de Pensions

Protecció jurídica

Carbó comptable

El nostre departament comptable treballa per a garantir una gestió professional i eficaç dels seus comptes. Posem al seu abast tot el coneixement necessari per prendre les millors decisions pel seu negoci.

Assessorament comptable

Confecció i seguiment de la comptabilitat

Planificació comptable

Elaboració de Balanç, compte de Pèrdues i Guanys i Memòria

Obertura i tancaments comptables

Confecció de comptes anuals i legalització

Amortitzacions, regularitzacions i inventaris

Elaboració d’Estats Comptables i Econòmics

Confecció de llibres comptables i legalització

Carbó gestoria

Gestió i planificació fiscal de la teva empresa per optimitzar beneficis. Confeccionem i posem al dia la comptabilitat de la teva empresa per facilitar-te la gestió empresarial.

Assentaments comptables de vendes, compres i despeses

Control d’amortitzacions d’inversions

Balanços de resultats

Llibres d’IVA, factures emeses i rebudes

Llibre de amortitzen d’inversions

Carbó administració

La nostra assessoria té la vocació d’oferir solucions integrals als nostres clients. És per això que l’ajudem en els seus tràmits davant l’Administració Pública i les entitats de qualsevol mena.

Tràmits al Registre de la Propietat

Trámits amb la Direcció General de Tránsit
Tràmits de tota mena a Organismes Públics i Privats

Carbó fiscal

Les constants i complexes modificacions de les normatives fiscals, fan que sigui necessari tenir un equip professional expert i de confiança capaç de fer una valoració de conjunt precisa i acurada de les seves circumstàncies personals i professionals, i assessorar-lo per tal d’optimitzar les repercussions fiscals i tributàries que li puguin afectar.

Impostos directes
I.R.P.F.- Impost sobre la renda de les persones físiques
I.S.- Impost sobre societats
I.P.- Impost sobre el patrimoni

Impostos indirectes
I.V.A.- Impost sobre el valor afegit
I.T.P. i A.J.D.- Impost sobre transmissions patrimonials i Actes jurídics documentats

Impostos locals
I.B.I.- Impost sobre bens immobles
I.A.E.- Impost sobre activitats econòmiques

Representació en inspeccions davant l’Agència Tributària

Tramitació i confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions tributàries, així com escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria

Gestió d’altres documents fiscals

Carbó laboral

Les variacions constants en normativa Laboral i Seguretat Social, ens obliga a treballar amb la màxima rigorositat, diligència i garantia davant tots els elements que integren les relacions de treball a l’empresa. El nostre objectiu és convertir-nos en el seu departament de Recursos Humans.

Normativa laboral

Altes d’empresa

Contractació de treballadors tenint en compte la normativa vigent en subvencions i bonificacions

Nòmines i liquidacions de quotes a la Seguretat Social

Inspeccions de treball i Seguretat Social

Acomiadaments

Tràmits de jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, defunció, viduïtat, etc.

Preparació de tot tipus de documents, recursos i tràmits laborals

Carbó mercantil

La nostra assessoria treballa per oferir-li les millors solucions a l’hora d’iniciar i gestionar el seu projecte empresarial. El nostre objectiu és oferir-li un servei de garanties en assessorament i consultoria legal, tant en l’àmbit personal com empresarial.

Constitució d’empreses

Modificació, dissolució o liquidació de societats

Redacció d’estatuts, actes de juntes generals i de consell d’administració

Tramitació d’inscripcions al Registre Mercantil

Gestió d’altres documents relacionats

Contractes mercantils